Allmänna villkor OnPrem & SaaS

Allmänna villkor Pricka AB – On Prem Version 2023:1

 1. Inledning
  Dessa Allmänna Villkor reglerar både nyttjandet och den service och support som Pricka AB
  (Pricka) lämnar för programvaran (Licensavtal). Allmänna Villkor reglerar Prickas skyldigheter gentemot er s
  åsom Kund, och era skyldigheter såsom Kund och Användare. När Allmänna Villkor accepteras
  utgör det ett bindande avtal mellan Kunden och Pricka som äger tillämpning från den dag Allmänna
  Villkor accepterades.
 2. Meddelanden
  Meddelanden och information om produkten lämnas i första hand på www.pricka.se . Meddelandet är att
  anse som levererat när det har publicerats. Exempel på meddelanden är information om nya versioner,
  övrig information om programvaran, support eller villkorsändringar. Pricka kan på eget val även sända
  information via e ‐ post eller post. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från
  Pricka. Meddelandet äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet.
  Meddelanden från Kunden till Pricka avseende Allmänna Villkor skickas i första hand via e ‐ post till
  info@pricka.se. Du kan också nå oss under kontorstid på 08‐522 308 40.
 3. Avtal
  Kunden har rätt att, installera och använda programvaran på fritt antal persondatorer, arbetsstationer eller
  andra enheter. Antalet användare i licensavtalet anger ”namngivna, aktiva användare” vilket speglar hur
  många användare som kan använda programvaran samtidigt. Databasen får endast installeras på en server
  per licensavtal.
  Kunden har under inga omständigheter rätt att göra kopior av programvaran eller
  användardokumentationen eller annat material som medföljer programvaran, vare sig i elektronisk form
  eller som papperskopior, utöver vad som krävs för att använda programvaran enligt Allmänna Villkor.
  Kunden får under inga omständigheter göra förändringar i programvarans kod, till exempel Disassemblera
  eller Dekompilera programvaran.
  Pricka är ägare till alla upphovsrättigheter för programvaran eller har avtal med andra upphovsmän i
  händelse av att produkten innehåller källkoder som Pricka inte har upphovsrättigheterna till. Detta gäller
  även den dokumentation, såväl elektronisk som tryckt, som hör till programvaran.
  Pricka förbehåller sig rätten att förändra systemkrav för framtida versioner av programvaran. Pricka
  garanterar inte programvarans framtida kompabilitet med operativsystem som inte längre underhålls av
  operativsystemsleverantören.
  Kund får inte utan skriftligt godkännande från Pricka överlåta, kopiera, hyra ut, låna ut, sälja eller på annat
  sätt avyttra programvaran. Det är inte heller tillåtet att överlåta licensavtalet till tredje part eller exportera
  programvaran utan skriftligt godkännande från Pricka. Detsamma gäller om kunden blir fusionerad eller
  försatt I konkurs.
  Pricka äger rätt att överlåta sina skyldigheter eller rättigheter enligt detta avtal
  Gällande licensavtal ger Kunden:
  • Rätt att använda programvaran utan begränsningar i funktionaliteten under avtalstiden.
  • Support, det vill säga utökad hjälp och möjlighet till mer ingående frågor om/hjälp med
  programvaran som behövs för programvarans användande. I viss begränsad omfattning kan
  även enklare frågor som rör operativsystem, skrivare, nätverk mm som behövs för
  programvarans användande besvaras. Rätten till support gäller senaste version av den
  aktuella programvaran.
  • Uppdatering av programvaran, vilket innebär att Pricka under avtalsperioden kostnadsfritt
  tillhandahåller rättningar samt alla nya oficiellsa versioner av programvaran. Nya versioner
  görs tillgängliga via internet.
  • Tillgång till senaste version av programvaran.
  För att Pricka ska kunna ge service är Kunden skyldig att:
  • Följa de instruktioner som finns I programvarans documentation och de insrtuktioner som
  Pricka eventuellt har gett på annat sätt.
  • Regelbundet skapa backup av database
  • Installera senaste versionav programvaran för att undvika och avhjälpa eventuella fel.
  • Kontrollera och förhindra att dator, operativsystem, program och datafiler innehåller så
  kallade virus.
  • Ta del av och i förekommande fall agera på meddelanden från Pricka enligt punkt 2.
  • Förse Pricka med aktuella företagsuppgifter såsom kundnummer, namn, postadress,
  telefonnummer, organisationsnummer, kontaktperson och aktuell e‐postadress.
  • Följa villkoren I Allmänna Villkor
  Pricka är skyldig att:
  • Tillhandahålla licensnyckel via e‐post som ger kunden möjlighet att nyttja programmet
  enligt licensavtalets omfattning.
  • Tillhandahålla support under angivna tider. Suppoirt utförs efter Prickas val via internet, e‐
  post eller telefon.
  • Kunna ta emot anmälan om fel och utföra support under separata angivna tider. Felanmälan
  kan lämnas via telefon under gällande servicetider eller via e‐post/internet dygnet runt
  • .Medverka till att återställa databas från senaste säkerhetskopian med rimliga insatser om
  mot gällande timersättning.
  • Åtgärda anmälda produktfel som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen hos
  programvaran så snart det är möjligt. Pricka förbehåller sig rätten att avgöra när och hur ett
  produktfel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom Pricka är den som har
  överblicken av konsekvenserna av en rättning/ändring/åtgärd.
  • Åtgärda fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar kundens användande av programvaran
  och/eller programvarans function, dock tidigast vid nästkommande officiella version av
  programvaran. Pricka förbehåller sig rättenb att avgöra när och hur ett produktfel ska rättas
  samt när och hu ren åtgärd ska utföras, eftersom Pricka är den som har överblicken av
  konsekvenserna av en rättning/ändring/åtgärd.
  Alla insatser vad gäller service, support och uppdateringar från Prickas sida ska stå i rimligt förhållande till
  årsavgiften. Om det blir nödvändigt med servicebesök hos kunden, och detta inte beror på fel eller brist
  inom Prickas kontroll och parterna är överens om detta, debiteras kunden kostnader för arbetstid, restid,
  resekostnader, traktamenten med mera enligt vid tillfället gällande taxor. Prickas skyldigheter omfattar inte
  att:
  • Ge instruktioner eller utbilda användaren om nödvändig information som finns I
  programvarans dokumentation på internet.
  • Göra kundspecifika anpassningar I produkten.
  • Avhjälpa fel som uppkommit av orsaker utanför Prickas kontroll såsom exempel
  strömavbrott, fel I operativsystem, fel I hårdvara, fel I drivrutiner, fel orsakade av virus,
  trojanska program, makron eller fel I perferienhet.
  • Utföra arbete som möste göras på grund av att aktuell databasbackup saknas.
  • Ge fri support om data hämtas eller lämnats till programvarans databas på ett sätt som inte
  har godkänts av Pricka. Support kan I dessa fall ges mot gällande timersättning. Fri support
  upphör även då programvaran används på andra datorer, andra operativsystem eller med
  andra komponenter än vad som levererats av Pricka tillsammans med programvaran
  och/eller angivits i systemkraven för aktuell version.
  • Stå för kostnader som uppstår vid support utförd av tredje part om inte detta uttryckligen
  har överenskommits I förväg mellan Kunden och Pricka.
 4. Nyttjanderätt
  När Kunden tecknat ett avtal och accepterat Allmänna villkor får Kunden rätt att använda Tjänsterna under
  abonnemangstiden för så många användare som Kunden köpt abonnemang för.
  Endast Användare med ett betalt och giltigt abonnemang har rätt att använda Tjänsterna.
  Användarlicenser utfärdas för enskilda namngivna Användare. Användarkonton skapas och administreras
  av Pricka. Användarlicenser får inte delas eller användas av fler än en Användare men Kunden kan fritt
  överföra en användarlicens från en Användare till en annan. Pricka förbehåller sig rätten att kontrollera
  antalet utnyttjade användarlicenser.
  Varje Användare är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan
  kontoinformation. Kunden och/eller Användaren måste informera Pricka omedelbart vid obehörig åtkomst
  av inloggningsuppgifter.
  Kunden är medveten om att användande av tjänsten förutsätter tillgång till sådan programvara, utrustning
  och kommunikationstjänst som krävs för att utnyttja tjänsterna. Dessa framgår av Prickas hemsida eller
  meddelas av Pricka vid förfrågan
 5. Avtalsperiod och uppsägning
  Licensavtalet tecknas på 12, 24, 36, 48 eller 60‐månader. Licensavtalet förlängs därefter automatiskt med
  motsvarande avtalsperiod om uppsägning inte är Pricka tillhanda 3 (tre) månader före innevarande
  avtalsperiods utgång. Ny licensnyckel via E‐post inom 30 dagar före ny licensperiod.
  Den i förskott erlagda avgiften återbetalas ej om uppsägning sker av kund, förutsatt att kundens
  uppsägning beror på annat än Prickas avtalsbrott eller bristande leverans i övrigt. Observera att gällande
  licensavtal är en förutsättning för att all funktionalitet i programvaran ska vara åtkomlig för Kunden.
  Pricka kan häva detta avtal om kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i
  konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser.
  Uppsägning av licensavtal skall ske skriftligen via post eller mail och vara Pricka tillhanda 3 (tre) månader
  före pågående avtalsperiods utgång.
  Det är inte tillåtet att överlåta licensavtalet till tredje part utan skriftligt godkännande från Pricka.
  Detsamma gäller om kunden blir fusionerad eller försatt i konkurs.
 6. Prissättning och fakturering
  Licensavgiften faktureras årsvis i förskott om inget annat anges i avtalet .
  Nya eller fler användarlicenser debiteras enligt vid tidpunkten gällande prislista. Detsamma gäller tjänster
  som inte omfattas av licensavtalet.
  Betalningsvillkor är 30 dagar om inget annat avtalats.
  Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 10 procentenhetter.
 7. Indexjustering
  Avtalets avgifter indexjusteras en gång per år och I samband med ny licensperiod om inget annat avtalats.
  Justeringen sker med 4%.
 8. Databehandling och integritet
  8.1 Behandling av personuppgifter
  Pricka behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda register. De personuppgifter
  som behandlas är de som Kunden lämnar när Kunden köper programvara och tjänster, begär support, eller
  när kunden aktiverar licenser, samt i förekommande fall vid andra kontakter. Behandling sker
  huvudsakligen i administrativt syfte innebärande att Pricka kan fullgöra ingångna avtal.
  8.2 Insamling av information
  Pricka kan komma att samla in anonymiserad information från våra produkter och tjänster via
  automatiserade datainsamlingsverktyg. Pricka samlar in och använder sådan information i syfte att
  säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag.
 9. Garanti
  Pricka garanterar, för en period om 12 månader från fakturadatum, att våra programvaror i allt väsentligt
  fungerar i enlighet med medföljande dokumentation och att våra programvaror är fria från materialfel vid
  fysisk leverans. Om programvaran inte fungerar i allt väsentligt ersätter Pricka programvaran med en ny
  version. Invändning om produktfel ska vara Pricka tillhanda inom 14 dagar från det att felet upptäcktes.
  9.1 Begränsningar I garantin
  Programvaran är endast avsedd att användas på datorer, med de operativsystem och de medlevererade
  komponenter, som angivits i systemkraven för aktuell version.
  Garantin gäller inte om programvaran installeras och/eller används i strid med detta.
  Pricka levererar programvaror av allmän typ, så kallade standardprogramvaror, varför Pricka inte kan
  garantera att programvaran nödvändigtvis passar för kundens speciella syfte. Pricka kan inte heller inte
  garantera att programvaran är fullständigt fri från fel vid leverans.
  Utveckling och förbättring av programvaran är en ständigt pågående process och Pricka åtgärdar anmälda
  fel enligt punkt 3.
  Pricka kan vidare inte garantera att helt eller delvis integrerade produkter och tjänster från tredje part
  fungerar på avsett sätt då förändringar gjorts i någondera av de samverkande programvarorna
 10. Reklamation
  Reklamation av programvara/tjänst eller invändning mot erhållen faktura måste vara Pricka tillhanda inom
  14 dagar från mottagandet.
  Reklamation görs via e‐post info@pricka.se.
 11. Ansvarsbegränsning
  Pricka friskriver sig från allt ansvar för varje personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som kan följa
  direkt eller indirekt av Prickas åtagande enligt Allmänna Villkor i den mån Pricka inte har orsakat skadan
  genom grov oaktsamhet eller uppsåt. Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den erlagda avgiften för
  programvaran/tjänsten. Detsamma gäller även vid driftsstörningar, såväl planerade som oplanerade.
 12. Sekretess
  Ingen av parterna får lämna ut uppgifter som är skyddade enligt lagen om skydd för företagshemligheter i
  annan utsträckning än vad som krävs på grund av lagändringar, myndighetsbeslut, för att kunna utföra
  service enligt Allmänna Villkor eller om andra parten godkänt förfarandet.
  Part förbinder sig att informera sina anställda och/eller konsulter så att sekretess iakttas.
 13. Force majeure
  Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom krig, terrordåd,
  arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som
  försvårar eller omöjliggör för part att utföra service eller vidtaga åtgärder.
 14. Avtalsbrott och gällande lag
  Om Part bryter mot Allmänna Villkor har motpart rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
  Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Vid tvist angående tolkning
  av Allmänna Villkor eller användning av programvaran, skall parterna försöka lösa tvisten genom
  uppgörelse i godo. Om tvisten inte löses på detta sätt skall tvisten lösas av allmän domstol med Stockholms
  Tingsrätt som första instans.

****************************************************************************************************************************

Allmänna villkor Pricka AB – molntjänst (SaaS) Version 2023:1
Läs dessa allmänna villkor noggrant innan du använder Prickas produkter. Åtkomst eller användning av Prickas produkter indikerar att du accepterat dessa villkor.

 1. Inledning
  Dessa Allmänna villkor reglerar Användarens användning av avtalad mjukvara och helt eller delvis
  integrerade Tilläggstjänster, tillsammans fortsättningsvis benämnda som Tjänsterna. Tjänsterna
  tillhandahålls av Pricka AB (Pricka). Användaren köper tillgång till Tjänsterna direkt från Pricka. Dessa
  Allmänna villkor gäller mellan Pricka och licenstagaren och reglerar Prickas skyldigheter gentemot
  licenstagaren som Kund och användarens skyldigheter som Kund och Användare av Tjänsterna. I Allmänna
  villkor förekommer begrepp med inledande versal. I de fall begreppen inte definierats direkt i texten
  återfinns definitionerna i punkt 23 nedan.
  Kunden får tillgång till Tjänsterna då dessa Allmänna villkor har accepterats, vilket sker i samband med
  signering av avtalet.
  Allmänna villkor gäller oavsett om programvaran har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning.
 2. Meddelanden
  Meddelanden och information om Tjänsterna lämnas via Tjänsten alternativt som meddelande i
  Tjänsternas gränssnitt. Meddelande kan också lämnas på www.pricka.se.
  Meddelandet är att anse som levererat när det har publicerats. Exempel på meddelanden är information
  om driftsstörningar, nya versioner, övrig information om programvaran, support eller villkorsändringar.
  Pricka kan på eget val även sända meddelande via e-post eller post. I sådant fall är meddelandet att anse
  som levererat när det avsänts från Pricka.
  Meddelande äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet.
  Meddelande från Kunden till Pricka avseende Allmänna villkor skickas i första hand via e-post till adress
  angiven på Prickas hemsida. Du kan också nå oss helgfri måndag till fredag 08:00 – 17:00 på
  telefonnummer som framgår av Prickas hemsida.
 3. Abonnemangsavtal
  Tjänsterna tillhandahålls som “Software as a Service” (SaaS), där Kunden köper ett abonnemang på
  Tjänsterna som görs tillgängliga online. Vid tecknande av abonnemang ges Kunden rätt till åtkomst av
  Tjänsterna och rätt att använda dem på det sätt som framgår av Allmänna villkor. Alla delar av Tjänsterna
  regleras av Allmänna villkor, inklusive delar som läggs till, köps till eller tas i bruk vid ett senare tillfälle.
  Kunden erhåller en begränsad, uppsägningsbar och icke-exklusiv licens att använda Tjänsterna i enlighet
  med Allmänna villkor för Kundens interna affärsverksamhet mot betalning av avgifter enligt vid var
  tidpunkt gällande prislista eller enligt avtal. Betalning av avgifter enligt avtal och uppfyllande av Allmänna
  villkor är en nödvändig förutsättning för rätten att använda Tjänsterna.
  Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Rätten att använda Tjänsterna är inte villkorade av eller
  beroende av någon särskild version av Tjänsterna eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger
  tillgång till och rätt att använda Tjänsterna såsom de tillhandahålls vid varje given tidpunkt.
  Tillhandahållandet av Tjänsterna är inte villkorade av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter,
  och inte heller beroende av publikationer, material eller kommentarer rörande desamma som görs av eller
  för Pricka.
  Pricka förbehåller sig rätten att tillhandahålla tjänsterna från ett annat land.
  Pricka förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar eller
  korrigera fel eller brister i Tjänsterna. Pricka friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder.
  Pricka har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av Prickas åtagande enligt Avtalet. Pricka ansvarar
  för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer såsom de hade utförts av Pricka
  själv.
  Pricka äger rätt att överlåta sina skyldigheter eller rättigheter enligt detta avtal.
  Kunden har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens
  för Tjänsterna till tredje part, (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs,
  ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) om inte skriftligt godkännande erhålls från
  Pricka dessförinnan.
 4. Nyttjanderätt
  När Kunden tecknat ett abonnemang av Tjänsterna och accepterat Allmänna villkor får Kunden rätt att
  använda Tjänsterna under abonnemangstiden för så många användare som Kunden köpt abonnemang för.
  Endast Användare med ett betalt och giltigt abonnemang har rätt att använda Tjänsterna.
  Användarlicenser utfärdas för enskilda namngivna Användare. Användarkonton skapas och administreras
  av Pricka. Användarlicenser får inte delas eller användas av fler än en Användare men Kunden kan fritt
  överföra en användarlicens från en Användare till en annan. Pricka förbehåller sig rätten att kontrollera
  antalet utnyttjade användarlicenser.
  Varje Användare är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan
  kontoinformation. Kunden och/eller Användaren måste informera Pricka omedelbart vid obehörig åtkomst
  av inloggningsuppgifter.
  Kunden är medveten om att användande av tjänsten förutsätter tillgång till sådan programvara, utrustning
  och kommunikationstjänst som krävs för att utnyttja tjänsterna. Dessa framgår av Prickas hemsida eller
  meddelas av Pricka vid förfrågan.
 5. Uppstart av tjänsterna
  Pricka ska tillhandahålla Kunden tjänsterna från och med Startdagen, vilket sker genom att Pricka
  tillhandahåller Kunden inloggningsuppgifter och/eller eventuella andra anvisningar. Startdagen inträder
  när Pricka gjort erforderliga inloggningsuppgifter och andra anvisningar för åtkomst av Tjänsterna
  tillgängliga för Kunden utan krav på något särskilt godkännande från Kunden. Tilläggstjänster kan göras
  tillgängliga vid separat tidpunkt. Detta påverkar då inte Startdagen.
 6. Begränsningar i Tjänsterna
  Maximal lagring för Kunden i tjänsternas grundutförande är 5 GB, vilket motsvarar ca 5 miljoner inlästa
  transaktioner i Pricka Konto. Kontakta Pricka för offert vid behov av ytterligare kapacitet.
 7. Databehandling och integritet
  7.1 Behandling av personuppgifter
  För Pricka är våra kunders förtroende vår största tillgång. Förtroendet bygger på respekt och skydd för
  kundernas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som
  våra kunder anförtror oss på ett ansvarsfullt sätt.
  Vid ingånget avtal samtycker kunden till att Pricka behandlar och lagrar person-, organisations- och
  företagsuppgifter i enlighet med detta avtal. Pricka äger rätt att behandla och lagra uppgifter som entydigt
  identifierar en person, företag eller organisation för att ges möjlighet att genomföra avtalat uppdrag.
  Pricka äger rätt att publicera dessa uppgifter inom system/verktyg/molntjänster hos underleverantörer
  som används inom den egna organisationen.
  Kunden har rätt till information om de uppgifter som Pricka lagrar gällande användare och hur dessa
  uppgifter behandlas. Kunden har även rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Begäran
  skickas skriftligen, undertecknad eller via verifierad e-postadress till Pricka. Pricka raderar samtliga
  kundens personuppgifter förutsatt att informationen på grund av av juridiska skäl kräver att de sparas.
  Pricka har som mål att hålla tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom
  skadliga processer. Det innebär att information kan finnas kvar i backupsystem i 7 dagar. Kontohavaren har
  möjlighet att lämna klagomål avseende Prickas personuppgiftsansvarig till tillsynsmyndighet
  (Datainspektionen) avseende lagrade uppgifter hos Pricka.
  Pricka förbinder sig gentemot kunden att:
  -Endast använda uppgifter för internt bruk för att fullfölja ingånget avtal och lagkrav.
  -Ej överlåta uppgifter till 3:e part om det inte krävs för att fullfölja uppdraget.
  -Endast behandla uppgifter i enlighet med instruktioner från kundens personuppgiftsansvarige.
  -Vidta säkerhetsåtgärder som krävs av Pricka enligt lag
  Personuppgiftsansvarig – SaaS
  Kunden är personuppgiftsansvarig gällande alla uppgifter som läggs in i tjänsten levererad av Pricka.
  Personuppgiftsansvarig hos kunden ansvarar för att information i textfält används på ett sätt som ej
  inkräktar på den registrerades integritet eller på annat sätt strider mot gällande lagar. Pricka är
  personuppgiftsbiträde och har ej rätt att behandla uppgifter utan godkännande av kunden
  (personuppgiftsansvarig).
  Pricka äger dock rätten som huvudbiträde att ingå avtal med underbiträde under förutsättning att dessa
  följer regler enligt detta avtal.
  Pricka anlitar underbiträde enligt nedan.
  Advania Sverige AB
  Personal hos Pricka med behörighet till personuppgifter har åtagit sig att iaktta sekretess då behandling av
  sådana uppgifter krävs för att utföra uppdraget.
  7.2 Kundens data
  Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens data och Pricka erhåller inga rättigheter, utöver vad som
  framgår av Allmänna villkor, till Kundens data eller del därav Pricka äger rätt att under avtalstiden använda
  Kundens data för att leverera Tjänsterna till Kunden.
  7.3 Insamling av information
  Pricka kan komma att samla in information från användningen av tjänsterna via automatiserade
  datainsamlingsverktyg. Pricka samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla
  och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag.
  7.4 Informationssäkerhet
  Om inte annat anges i dessa Allmänna villkor, kommer Pricka inte att sälja, hyra, hyra ut eller på annat sätt
  göra insamlad Data tillgänglig för tredje part, utom i följande situationer; (i) för att följa lag, förordning
  eller föreskrift, eller för att svara på en lagakraftvunnen begäran från myndigheter eller polis, såsom ett
  domstolsbeslut, beslut eller föreläggande; (ii) för att undersöka eller förhindra säkerhetshot eller
  bedrägeri; (iii) för det fall omorganisation, fusion, försäljning eller köp av hela eller delar av Pricka, då
  personlig information kan komma att avslöjas som del av omorganisationen eller sammanslagningen eller
  till faktiska och framtida köpare. Pricka kommer i alla sådana fall att säkerställa att sådana parter iakttar de
  villkor som följer häri, och meddela att information lämnats ut.
 8. Prissättning och fakturering
  Om inget annat anges i Avtalet, följer avgifter och faktureringsperioder för Tjänsterna de priser som vid
  var tidpunkt görs tillgängliga av Pricka.
  Abonnemangsavgifter debiteras normalt en gång per år i förskott, om inget annat anges. De delar av
  Tjänsterna som i förekommande fall har en avgift per transaktion debiteras normalt i efterskott. Pricka
  förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsterna för kommande perioder.
  Betalningsvillkor är normalt 30 dagar. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid
  var tid tillämpas av Pricka. Moms tillkommer på angivna priser.
  Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 10 procentenheter.
 9. Indexjustering
  Avtalets avgifter indexjusteras en gång per år och i samband med ny licensperiod om inget annat avtalats.
  Justeringen sker med 4%
 10. Avtalsperiod och uppsägning
  Abonnemanget gäller från och med Startdagen. Om inget annat anges i Avtalet. Avtalet gäller i 12, 24, 36,
  48, 60 månader, efter vilken perioden automatiskt förlängs med motsvarande avtalslängd såvida endera
  part inte skriftligen säger upp Avtalet senast nittio (90) dagar före respektive avtalsperiods utgång.
  Kunden kan när som helst utöka antalet användare. Avtalsperioden enligt ovan omfattar även de nya
  användarna.
  Uppsägning av detta Avtal, antingen i sin helhet eller av vissa delar eller visst antal Användare, ska ske
  skriftligen och gäller från den dag motparten mottog uppsägningen. Eventuella i förskott erlagda avgifter
  återbetalas inte. Som kund ansvarar du för att spara den elektroniska kvittensen på uppsagt avtal som
  alltid sänds till kund via e-post.
  Vid uppsägning av abonnemanget kommer Kundens åtkomst till Tjänsterna att spärras efter sista aktiva
  abonnemangsdagen.
  Kunden kan minska antalet användare först efter att den inledande avtalsperioden löpt ut. Vid önskemål
  om att abonnemanget ska omfatta färre antal användare än de som sammanlagt abonneras av kunden
  måste sådan minskning anmälas skriftligen senast 90 dagar före nästa avtalsperiod. Antalet möjliga
  inloggade användare kommer då att anpassas till det nya önskade antalet användare.
  I de fall Kunden önskar en export av Kundens data ska detta ske före sista aktiva abonnemangsdagen. Om
  Kunden önskar hjälp av Pricka med att få Data exporterad sker detta mot löpande konsulttaxa enligt
  gällande prislista. Efter sista aktiva abonnemangsdagen kommer Kundens Data i tjänsten raderas och det
  är upp till Kunden att spara undan informationen på annat sätt.
 11. Förtida upphörande
  Pricka kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter,
  är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser
  eller om Kunden bryter mot detta avtal. Pricka har då rätt att stänga av Tjänsterna helt och hållet med
  omedelbar verkan.
 12. Tillgänglighet
  Pricka ska tillhandahålla en för kunden säker leverans av Tjänsterna. Tjänsterna är normalt tillgängliga via
  Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Pricka (och av dem anlitade leverantörer) har rätt att vidta
  åtgärder som påverkar ovan nämnda tillgänglighet, om Pricka anser det nödvändigt av tekniska-, service-,
  drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll meddelas
  Kunden i förväg. Se Prickas hemsida för planerade drift- och underhållsstopp.
  Oplanerade driftsstopp kan förekomma. I den mån Pricka är ansvarigt för, och kan påverka, sådant
  driftsstopp, ska Pricka skyndsamt åtgärda felet.
 13. Säkerhet
  Pricka är mån om att tillhandahålla säkra och pålitliga tjänster och strävar efter att vid varje tidpunkt
  tillhandahålla adekvata administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder. Pricka genomför
  regelbundet säkerhetskopiering för att säkerställa att Kundens data är i tryggt förvar. Vid storskaliga
  användarmisstag finns möjlighet att skicka en förfrågan till Pricka om återläsning av den senast gjorda
  säkerhetskopian. Återläsning medför en extra kostnad.
 14. Support
  Pricka utvecklar hela tiden sina produkter för att Kunderna ska ha tillgång till en så bra mjukvara som
  möjligt.
  Abonnemanget säkerställer att Kunden har tillgång till de senaste versionerna av mjukvaran och dessutom
  rätt till hjälp med uppdatering mot arvode enligt löpande konsulttaxa eller enligt avtal.
  Avtalet ger rätt till administratörssupport rörande handhavandeproblem med produkten.
  Om inget annat avtalats tillhandahåller Pricka produktsupport via Internet, e-post och telefon helgfri
  måndag till fredag 08.00 – 17.00. Supportfrågor via e-post besvaras normalt senast närmast påföljande
  arbetsdag. Supportärende som tas emot via telefon prioriteras efter ankomsttid.
  Dag före helgdag förbehåller sig Pricka rätten att hålla supporten stängd, om så skulle ske kommer detta
  att meddelas på Prickas hemsida.
  Med support avses hjälp med handhavandeproblem med standardprodukter ur Prickas produktsortiment.
  Pricka inga skyldigheter att avhjälpa fel i nätverk, operativsystem eller annan mjukvara som tillhandahålls
  av tredje part. Support inkluderar med andra ord inte Windows, MS Office, skrivare eller epostprogramvara mm.
 15. Immateriella rättigheter
  Pricka – eller dess licensgivare – är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (IPR) hänförliga till
  Tjänsterna. IPR innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och
  produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All
  dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller ickeelektroniska, beskrivningar av hur Tjänsterna är upprättade och används (Dokumentation) anses vara del
  av Tjänsterna och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade
  varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsterna eller i anslutning till Tjänsterna
  är respektive ägares egendom.
  Pricka gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Data ägd av Kunden
  som överförs till Tjänsterna.
  Om Pricka tillhandahåller produkter under licens från annan leverantör än Pricka gäller den andre
  leverantörens licensvillkor framför dessa Allmänna villkor.
  Tjänsten kan vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part
  (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för
  användaren. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och
  användningen av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och
  integritetspolicyer. Pricka står inte bakom och ansvarar inte för beteenden, funktioner eller innehåll i
  någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som användaren eventuellt ingår med
  tillhandahållaren av sådan Tredjepartsapplikation.
  Om Kunden gör intrång i Prickas eller tredje mans IPR, eller använder Tjänsterna på ett sätt som strider
  med Allmänna villkor, ska Kunden erlägga ett belopp som motsvarar det högsta av motsvarigheten till
  Abonnemangsavgifterna för fem år avseende de innevarande licenserna eller den verkliga skadan. Kunden
  bekräftar att Pricka kan drabbas av oersättlig skada vid intrång eller skada på IPR, och att Pricka eller dess
  licensgivare ska ha rätt att använda sig av alla rimliga åtgärder för att skydda sina kommersiella intressen,
  och sin egendom, inklusive alla åtgärder som är möjliga enligt lag. Motsvarande ska gälla om Kunden har,
  eller har försökt att erhålla information eller data som Kunden inte har rätt till enligt Allmänna villkor.
 16. Ersättning
  Pricka skall försvara Kunden mot krav eller processer där en tredje part framställt krav enligt vilka Kundens
  användning av Tjänsterna enligt Allmänna villkor är i strid med, eller gör intrång i tredje parts patent,
  upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Kunden skall omedelbart meddela Pricka om sådant krav.
  Pricka skall, i den mån Pricka är ansvarig, hålla Kunden skadeslös för alla kostnader, avgifter, skadestånd,
  utgifter eller förlust som drabbar Kunden enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive
  advokatkostnader, förutsatt att Kunden samarbetar med Pricka på Prickas bekostnad och att Pricka får full
  kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Kunden från allt
  ansvar. Pricka får efter eget gottfinnande (i) modifiera Tjänsterna så att de inte längre är i konflikt, (ii)
  ersätta Tjänsterna med en funktionalitet som motsvarar Tjänsterna, (iii) erhålla en licens för Kundens
  fortsatta användning av Tjänsterna eller (iv) avsluta Kundens Konto för tjänsterna mot en återbetalning av
  varje abonnemangsavgift som betalats i förskott för licensperioder som överskrider dag för upphörande.
  Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande med anledning av intrång i tredje parts
  rättigheter.
  Vad som anges ovan skall inte äga tillämpning om Tjänsterna har använts i strid mot Allmänna villkor eller
  om krav uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Tjänsterna som inte utförts
  av Pricka.
  Kunden skall försvara Pricka mot krav eller processer där en tredje part framställt krav grundat på av att
  Kundens Data, eller användande av Tjänsterna är i strid med Allmänna villkor, är i strid med eller gör
  intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller är i strid med
  gällande lagstiftning. Pricka skall omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden skall ersätta
  Pricka för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar Pricka enligt en i
  domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Pricka samarbetar med
  Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och/eller
  förlikningen, och att förlikningen befriar Pricka från allt ansvar.
 17. Sekretess
  Vardera parten förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna
  sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter
  eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet (”Konfidentiell Information”).
  Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och
  ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalets sekretess
  iakttas.
  Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om fem (5) år efter
  det att avtalet har upphört att gälla.
 18. Garanti och garantibegränsning
  Pricka garanterar att Tjänsterna kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits. Kunden och Pricka är
  överens om att Tjänsterna och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsterna
  är en pågående process. Kunden medger att Tjänsterna är levererad i befintligt skick och används på
  Kundens egen risk.
  Pricka garanterar inte att Tjänsterna uppfyller Kundens krav, att de fungerar korrekt med Kundens val av
  utrustning, system eller inställningar, och inte heller att den inte avbryts eller är fri från fel. Kunden
  ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, pdf-läsare, toolbars, antivirusprogram samt
  brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik mot av Pricka hänvisade hemsidor. Vidare skall
  noteras att användning av Internet för att använda Tjänsterna varken installeras, underhålls eller etableras
  av Pricka, och att Pricka inte har kontroll över Internet. Pricka är inte ansvarig för avbrott eller störningar i
  driften av någon del av Internet, och har inte heller ansvar för en eventuell reglering av Internet. Pricka
  skall vidta alla rimliga åtgärder som bedöms lämpliga för att åtgärda och undvika sådana händelser, dock
  garanterar Pricka inte att avbrott inte äger rum. Pricka är inte ansvarig för prestanda i Internettjänster eller
  hur Internetleverantörer utför sina tjänster. Om Tjänsterna inte fungerar i enlighet med ovan angivna
  begränsade garanti, skall Pricka korrigera alla konstaterade fel eller brister i Tjänsterna på egen bekostnad.
  Pricka åtgärdar anmälda fel i Tjänsterna som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsterna, så snart
  det är möjligt. Pricka förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur
  en åtgärd ska utföras. Pricka åtgärdar fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar Kundens användande av
  Tjänsterna och/eller Tjänsternas funktion, tidigast vid nästa officiella version av Tjänsterna.
  Tjänsterna levereras i befintligt skick och varken Pricka eller någon av dess licensgivare ger någon garanti,
  vare sig uttrycklig eller underförstådd, rörande lämplighet för visst ändamål eller kapacitet för
  systemintegration. Inga påståenden utöver de som särskilt anges i Allmänna villkor har gjorts med
  avseende på Tjänsterna, och Kunden skall inte förlita sig på några påståenden som inte uttryckligen anges
  i Allmänna villkor.
  Om någon del av Allmänna villkor befinns vara ogiltig, helt eller delvis, skall detta inte påverka giltigheten
  av övriga bestämmelser. Den aktuella bestämmelsen skall i sådana fall ersättas med en bestämmelse som,
  så långt möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften.
 19. Ansvarsbegränsning
  Pricka är inte i något fall ansvarig för innehållet i eller äganderätten till Data.
  Pricka är inte i något fall ansvarig för några instruktioner för Databehandling eller andra åtgärder som
  utförs av Kundens Användare.
  Om Pricka hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden som ett resultat av ett brott av någon
  skyldighet som följer av Allmänna villkor, skall sådan ersättning under inga omständigheter innehålla
  ersättning för indirekt förlust eller följdskada, eller skadestånd av något slag som följer av, eller är ett
  resultat av sådant avtalsbrott, omfattande men inte uteslutande all förlust av Data, förlust av produktion,
  förlust av intäkt eller vinst, eller tredje parts krav eller myndighetsbeslut, även om Kunden har informerats
  om risken för sådana skador. Prickas ansvar enligt Allmänna villkor är begränsat till direkt skada, utom där
  annat följer av obligatorisk lag, såsom vad gäller skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt. Alla
  återbetalningar och ersättningar för direkt skada samt direkta förluster och kostnader under varje 12-
  månaders period skall aldrig överstiga ett belopp som motsvarar 12 månaders Abonnemangsavgifter för
  Tjänsterna under samma period. Sådan återbetalning eller ersättning kan ej heller överstiga ett
  prisbasbelopp enlig 2 kap. 6§ socialförsäkringsbalken.
  Varken Pricka eller Kunden skall vara ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av,
  eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra
  händelser som på samma sätt är utom Prickas eller Kundens kontroll.
  För det fall lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som rör Tjänsterna eller leveransen därav ändras,
  eller ny lagstiftning, förordning eller föreskrift blir gällande efter att Tjänsten har tillgängliggjorts på
  marknaden, som hindrar Pricka från att uppfylla instruktioner från Kunden eller Prickas skyldigheter enligt
  Allmänna villkor, och/eller som kräver att Tjänsten stängs av, helt eller delvis, för en viss tid eller för
  obestämd tid, skall det anses utgöra en force majeure-händelse. Pricka är inte i något fall ansvarig för
  sådan force majeure-händelse. Kunden blir i sådana fall ersatt för i förväg betald Abonnemangsavgift för
  Tjänst som påverkas från den månad som följer avstängningen av Tjänsten med anledning av force
  majeure-händelsen. Utöver detta har Kunden inte rätt att framställa ytterligare krav på Pricka. Även om
  Pricka kommer att visa tillbörlig omsorg för säkra överföringar av information mellan Kunden och
  Tjänsterna, medger Kunden att Internet är ett öppet system och att Pricka inte kan garantera, och inte
  heller garanterar, att tredje part inte kan komma i besittning av eller ändra Data eller Överföringen. Pricka
  har inget ansvar för sådant oavsiktligt missbruk, avslöjande eller förlust av Data.
  Oavsett vad som anges i punkten 18 ovan gäller inte ansvarsbegräsningen för ersättning enligt punkten 15.
 20. Force Majeure
  Pricka är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om
  underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför Pricka´s kontroll och som Pricka inte
  rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad
  lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valutarestriktioner, blockad, brand, översvämning
  eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.
 21. Uppförandekod
  Varje part har sin egen uppförandekod och etiska riktlinjer. Parterna är överens om att bedriva sin
  verksamhet i full överensstämmelse med deras respektive uppförandekod.
 22. Avtalande parter och gällande lag
  Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister angående tolkning av
  Allmänna villkor eller användning av Tjänsterna, skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om
  tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas genom skiljedom administrerat vid Stockholms
  Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Överstiger inte tvistemålets värde SEK 100 000, skall
  Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde SEK 100 000,
  skall Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår
  tvisteföremålets värde till ett belopp mellan SEK 100 000 och SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av
  en skiljeman. Överstiger tvisteföremålet värde SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av tre skiljemän.
  Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i
  svarandens yttrande över påkallelseskriften.
 23. Definitioner
  Användare: En fysisk person, typiskt sett anställd hos Kund, som av Kunden får rätt att använda Tjänsten
  för Kundens egna interna verksamhetsändamål.
  Användarkonto: Gemensamt begrepp som avser Kundens Användare, Data och annan information som rör
  Kundens användning av och tillgång till Tjänsterna.
  Data: All data som Överförs av Kunden till eller från Tjänsten när Kunden använder Tjänsten i syfte att
  behandlas av Tjänsten
  Databehandling: Alla åtgärder eller serier av åtgärder eller annan användning av Data av Pricka enligt
  Kundens instruktioner eller på annat sätt i avsikt att leverera Tjänsterna till Kunden.
  Kund: Den juridiska eller fysiska person som specificerats på fakturan från Pricka och som ingår avtal med
  Pricka baserat på Allmänna villkor.
  Startdag: Den dag då leverans av Tjänsterna ska påbörjas i enlighet med vad som anges i Avtalet genom
  att Pricka tillhandahåller inloggningsuppgifter eller andra anvisningar för att Kunden ska kunna ta del av
  Tjänsterna.
  Tilläggstjänst(-er): Separata enskilda funktioner eller funktionella paket som Kund kan använda mot
  typiskt sett särskild avgift per transaktion